میکروسکوپ متالوگرافی

متالوگرافی یکی از کاربردی ترین قسمت های علم متالورژی است که شامل آماده سازی و مطالعه سطحی یک نمونه فلز می باشد. یکی از مهمترین مراحل این بررسی و مطالعه، مطالعه میکروسکوپی است که با توجه به بزرگنمایی هر میکروسکوپ به جهت کاربرد هر میکروسکوپ از بزرگنمایی های متفاوتی برخوردار است.

کلیه میکروسکوپ های متالوگرافی ارائه شده توسط گروه مهندسی زمین پژوهان با مجموع بزرگنمایی حداکثری 1000 برابر می باشد که طیف وسیعی از میکروسکوپ های مورد نیاز آزمایشگاههای متالورژی را شامل می شود.

Showing 1-12 of 14 results