کاتر متالوگرافی (دستگاه برش متالورژی)

کاتر های متالوگرافی برای برش نمونه های فلزی در ابعاد مناسب جهت آماده سازی های آزمایشگاهی و مطالعات میکروسکپی تکمیلی، در آزمایشگاه متالوگرافی استفاده می شوند.

Showing all 3 results